VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ŘIDIČE A ZÁKAZNÍKA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 Definice

1.1

eCAB s.r.o. se sídlem v Opavě, na adrese Otická 334/36, 746 01 Opava Předměstí. Identifikační číslo 116 40 316 společnost s ručením omezeným, registrovaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 86367, je český startup poskytující služby zprostředkovatele taxislužby ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění (dále jen „ZSD“).

1.2

Přepravce  – Fyzická nebo právnická osoba poskytující přepravní služby s unikátním účtem v aplikaci PROUD.

Přepravce je podnikající osoba, provozující taxislužbu ve smyslu § 2, odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění.

1.3

Zákazník – Osoba, která si objedná přepravní službu přes aplikaci PROUD

 

2 Základní ustanovení:

2.1

eCAB s.r.o není součástí smluvního vztahu uzavřeného mezi zákazníkem a přepravcem a nenese odpovědnost za plnění zprostředkované smlouvy o přepravě osob. Plnou zodpovědnost nese tedy vždy přepravce.

2.2

Rozpory vyplývající ze spotřebitelských práv, nebo z plnění právních předpisů upravujících poskytování přepravních služeb se řeší výhradně mezi přepravcem a zákazníkem. Zákazník a přepravce se zavazuje dodržovat platné zákony České Republiky. Faktury jsou zaslány na e-mailovou adresu zákazníka po každé jízdě.

 

3 Ručení

3.1

Společnost eCAB s.r.o. odpovídá za kvalitu poskytovaných přepravních služeb jen v rozsahu povinností zprostředkovatele taxislužby stanovených v ZSD.

3.2

Společnost eCAB s.r.o. se zavazuje že:

– přeprava je vždy poskytnuta osobou, která v době poskytnutí přepravy je držitelem koncesovaného živnostenského oprávnění a tj. Silniční motorová doprava – Osobní provozovaná vozidly určenýmí pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

– přeprava je vždy poskytnuta osobou, která v době poskytnutí přepravy je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.

– přeprava je vždy provedena vozidlem, které je registrováno jako vozidlo taxislužby v technickém průkazu.

Společnost eCAB s.r.o. neručí ani nepřebírá žádnou zodpovědnost za kvalitu poskytování přepravních služeb, které poskytují přepravci jako subjekty nezávislé na společnosti eCAB s.r.o.

3.3

Společnost eCAB s.r.o. neručí za přijetí objednávky přepravcem. Přepravce se sám rozhodne zda objednávku přijme nebo ne. Přepravce také může objednávku kdykoli zrušit. Jedná dle svého uvážení, na základě svých zkušeností a zásad aplikace PROUD.

3.4

Společnost eCAB s.r.o. nezaručuje, že v každou denní dobu bude k dispozici přepravce, který objednávku příjme a také, že aplikace bude fungovat vždy za každých okolností a bez jakýkoliv problémů.

3.5

V případě uskutečněné jízdy a neporušení licenčních smluv ze strany přepravce nebo zprostředkovatele zákazníkovi nebude vyhověna žádost o vrácení peněz.

3.6

Společnost eCAB s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škodu, která mohla vzniknout v souvislosti s používáním aplikace PROUD (Ušlý zisk, zpoždění jízdy, zmeškání události, letadla, vlaku apod.)

3.7

V případě porušení licenčních smluv společnosti eCAB s.r.o. je finanční odpovědnost omezena na částku 10.000 CZK. Právo vzniká pouze, pokud společnost eCAB s.r.o. porušila licenční smlouvu úmyslně. Společnost eCAB s.r.o. není žádným způsobem zodpovědná za škody vzniklé přepravcem.

3.8

Zákazník nebo přepravce se zavazuje odškodnit v plné výši společnost eCAB s.r.o. při škodě, kterou jim způsobil v důsledku užívání aplikace PROUD

3.9

Společnost eCAB s.r.o. má právo ukončit užívání aplikace zákazníkovi i přepravci a to i bez sdělení důvodu, zejména při porušení všeobecných obchodních podmínek.

3.10

Pokud způsobíte přepravci škodu na vozidle, přepravce má právo na náhradu škody. V případě neuhrazení škody přepravci, společnost eCAB s.r.o. může tuto škodu nárokovat přímo po zákazníkovi a také mu zablokovat účet.

3.11

V případě objednané jízdy může být zákazníkovi na základě těchto podmínek účtován storno poplatek ve výši 50 Kč.

3.12

eCAB s.r.o. neodpovídá za zdraví či bezpečnost pasažéra či jeho majetku v průběhu přepravy.

 

4 Způsoby plateb:

4.1

Zákazník má možnost výběru platby hotově nebo bezhotovostně přes aplikaci PROUD

4.2

eCAB s.r.o. vystupuje jako zprostředkovatel platby pro přepravce v případě bezhotovostních plateb. Při bezhotovostních platbách aplikací PROUD vaši platbu příjme společnost eCAB s.r.o. a poté platbu přepošle přepravci.

 

 

5 Použivání aplikace PROUD

5.1

Očekáváme, že budete respektovat jak přepravce, kteří nabízí své služby, tak výše uvedené podmínky aplikace PROUD

5.2

Společnost eCAB s.r.o. bude vždy dohlížet na přepravce, aby svou práci dělali poctivě a svědomitě a dodržovali tak právní předpisy upravující jejich činnost. Berte však na vědomí, že není možné zaručit, že každý přepravce bude vždy jednat bezchybně. Pokud nebudete spokojení s přepravcem, informujte prosím naši zákaznickou podporu.

5.3

V případě, že dočasně nebo neodvolatelně ukončíme naše služby, neplyne pro nás z této skutečnosti žádná odpovědnost.

5.4

Přepravce, s vytvořeným a právoplatným účtem od PROUD je jediným uživatelem takového účtu. Je přísně zakázáno tento účet sdílet s jinými osobami nebo s ním jakkoliv neoprávněně nakládat.

5.5

Přepravce se zavazuje, že bude poskytovat přepravní služby v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

5.6

Za používání aplikace je přepravce povinen hradit poplatek aplikaci, tj. Poplatek společnosti eCAB s.r.o. Výše poplatku je stanovena na základě výše jízdného, která bude zaslána na email přepravce.

V případě neuhrazení poplatku bude účtován úrok z prodlení a to ve výši 0.05% za každý den.

5.7

Mimosoudní řešení sporů

a] K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

b] Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

c] Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.“

5.8.

Registrací zákazník uděluje souhlas, podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, se zpracováním i se zveřejněním svých osobních údajů, zejména k reklamním účelům.

 

6 Závěrečná ustanovení

6.1

Pokud jsou výše uvedené podmínky uznány jako neplatné nebo s věcnou chybou, nahradíme daná ustanovení platnými, které se co nejvíce blíží účelu daného ustanovení.

6.2

Doufáme v maximální spokojenost naších zákazníků a přepravců.

V případě jakýkoliv dotazů nebo sporů nás prosím kontaktujte na emailové adrese proud@ecab.cz

Budeme se snažit jakýkoliv problém rychle vyřešit k Vaši maximální spokojenosti.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 Správce osobních údajů

1.1

Správcem osobních údajů je eCAB s.r.o. se sídlem v Opavě, na adrese Otická 334/36, 746 01 Opava Předměstí. Identifikační číslo 116 40 316 společnost s ručením omezeným, registrovaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 86367 (dále jen správce), prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právnimi předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č.110/2019 Sb. O Zpracování osobních údajů, respektivě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení této směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení GDPR).

1.3

Správce tyto osobní údaje shromažďuje prostřednictvím internetové stránky www.ecab.cz nebo prostřednictvím aplikace eCAB.cz

 

2 Zpracovávané údaje

2.1

Vaše osobní údaje shromažďujeme a využíváme za účelem zkvalitňování našich služeb.

2.2

Údaje které zpracováváme:

  1. a) Vaše jméno, telefonní číslo a emailovou adresu
  2. b) Vaše bezhotovostní platební údaje
  3. c) Vaši polohu, dobu a cíl jízdy

2.3

Všechny osobní údaje jsou využívány za účelem poskytování přepravní služby mezi zákazníkem a přepravcem pomocí aplikace PROUD nebo v případě nutnosti řešení sporů.

2.4

V případě, že jste souhlasili při registraci, budeme Vaše osobní údaje využívat k marketingovým účelům.

3 Vymazání údajů

3.1

V Případě, že požádate o vymazání vašich osobních údajů, bude Vám rovněž zrušen účet. Požadavek na zrušení účtu zašlete na emailovou adresu proud@ecab.cz. Na takovou žádost Vám odpovíme do jednoho měsíce.

 

3.2

V případě trvajících sporů týkajících se plateb nebo v případě spáchání trestného činu či podvodu budeme vaše údaje uchovávat do doby dokud nebude spor vyřešen nebo do data promlčení nároků.